Vergaderingen

Hierbij nodigen wij u uit om de Algemene Ledenvergadering van Gymnastiekvereniging Hou Vast bij te wonen.

Deze vergadering zal worden gehouden op donderdag 23 maart 2017 in de vergaderzaal van De Landvliethal, aanvang 20:30 uur.

AGENDA:

1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 17 maart 2016
3. Jaarverslag secretaris
4. Financieel jaarverslag
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Verkiezing kascontrolecommissie
7. Contributieverhoging
8. Bestuursverkiezing :
Aftredend en niet herkiesbaar     : Marianne Gordijn
Aftredend en herkiesbaar           : Ineke Slootweg en Mona Fasel
Nieuwe bestuursleden                : Mirjam Schrameijer en Nanda Dekker
Eventuele kandidaten kunnen zich melden tot 48 uur voor aanvang van de
vergadering bij het secretariaat: secretariaat.houvast@gmail.com.
9. Mededelingen van onze voorzitter mw. Joke Cok
10. Rondvraag
11. Sluiting